web
counter

Evlenme Yardımı

2015 yılı içerisinde meclise sunulan ve torba yasa kanun teklifi olarak evlenme yardımına ait detaylar yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Yeni torba yasa kanununda teklif olarak bekletilen ancak henüz onaylanmamış evlenme yardımı şartlarına göre;

  • 27 yaşını doldurmamış olmak,
  • Bankada TL cinsinden çeyiz hesabı sahibi olmak,
  • Bankada açılan hesaba devlet yardımı almamış olmak,
  • İlk defa evleniyor olmak ve tek seferde ödenmek şartıyla, asgari sürede kalmak üzere Bakanlar
  • Kurulu Karıyla belirlenmek üzere,

5 maddede evlenme yardımı için detaylar belirlenmiştir. Ancak bu şartlar şuanda kesin ve net olarak kanun maddesi olmamış olup tamamen yasa teklifi olarak beklemededir. Ancak uzmanlar evlenme yardımı 2015 yılı sonuna doğru yasalaşacağını ve vatandaşların belirlenen şart ve kriterlere uyması durumunda evlilik için destek yardımı alacaklarını düşünmektedir. Evlenene 5 Bin TL evlenme yardımı ile ilgili başvuruların nereye yapılacağı ve nasıl olacağı konusunda çok fazla soru gelmektedir. Bu nedenle başvuru ve şartlar ile ilgili daha net bilgi için biraz daha beklemeli ve bu konuyu an be an haberler ve danışmanlık sitelerinden takip etmelisiniz.

BAŞVURU NEREYE YAPILACAK

Çeyiz yardımı olarak da bilinen evlenme yardımı başvurularının tam olarak nereye yapılacağı kesinleşmemekle birlikte torba yasanın kanunlaşması sonrası tüm detaylar Evlenme yardımı nasıl alınır 2015 yılı içerisinde sayfamız üzerinden açıklanacaktır.

Başvurunun nereye yapılacağı konusunda henüz açıklama yapılmazken en kısa zamanda açıklama sonrası sitemiz üzerinden bilgi alabilirsiniz. Torba yasa tam olarak açıklanmamakla birlikte, açıklanması sonrası tüm bilgiler ilk önce sayfamızdan yayınlanacaktır.

GENEL KURULDA BEKLEYEN YASANIN TASLAK HALİ AŞAĞIDADIR

MADDE 19- 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı

EK MADDE 2- (1) Türk vatandaşlarına ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girenlere, 5411 sayılı Kanuna tabi mevduat veya katılım bankalarının yurtiçi şubelerinde Türk Lirası cinsinden çeyiz hesabı açmaları, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapmaları ve evliliklerini müteakip ilgili bankaya başvurmaları halinde üçüncü fıkraya göre belirlenecek usul ve esaslara göre Devlet katkısı ödenir. Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20’sini ve azami 5.000 Türk Lirasını geçemez. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(2) Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten karşılanır ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenir. Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak Devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumludur. Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte 1 ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve tahsil edilir.

(3) Bu madde kapsamında; hesap sahiplerinin ödeme planlarına, Devlet katkısına ilişkin hak ediş sürelerinin tespitine ve birikim yapılan süreler ile ödeme planlarına göre Devlet katkısı oranının ve azami tutarın birinci fıkrada belirtilen sınırlar dâhilinde farklılaştırılmasına, hesapların denetimine ve uygulamaya yönelik diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

“(4) Hesap sahibinin Devlet katkısına hak kazanmış olması koşuluyla, hak ettiği Devlet katkısının tamamı ile çeyiz hesabında biriken toplam miktarın Devlet katkısı için başvuru tarihinde geçerli olan bir yıllık asgari net ücrete karşılık gelen tutarı, nafaka borçları hariç olmak üzere haczedilemez, rehin edilemez, iflas masasına dâhil edilemez. Hesap sahibinin çeyiz hesabında biriken toplam miktarının haczedilemeyecek, rehin edilemeyecek, iflas masasına dâhil edilemeyecek tutarını üç misline kadar artırmaya üçüncü fıkra kapsamında belirlenecek usul ve esaslara göre Bakanlar Kurulu yetkilidir. Hesap sahibinin devlet katkısını alabilmek amacıyla yapacağı başvuru tarihinden sonra ilgili bankaya tebliğ edilen haciz, rehin ve iflas talebine karşılık gelen tutarın ödenmesi, Devlet katkısının hak kazanılıp kazanılmadığı hususu açıklık kazanana kadar bekletilir.”

1 comment

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir